Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny należy złożyć w terminie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia

1 lutego 2023 roku.

Aby otrzymać dodatek elektryczny, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki:

 • Beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny.

 • Niezbędne jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto nie otrzyma dodatku elektrycznego?

Dopłaty do ogrzewania prądem nie otrzymają gospodarstwa, które:

 • korzystają z fotowoltaiki,

 • mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy lub do innych źródeł ciepła.

Brane będą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy do CEEB dokonane do 11 sierpnia 2022 r. Późniejsza data może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy

 • 1000 zł – otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne,

 • 1500 zł – gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5 MWh.

Jak złożyć wniosek?

 1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie w godzinach od 7:00 do 14:00.

 2. Za pośrednictwem portalu e-PUAP,

Więcej informacji:   https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

 

 

.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus

Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.320 zł w przypadku osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach.

Osoby zainteresowane otrzymaniem paczek żywnościowych proszone są o zgłoszenie się do siedziby GOPS w Łabuniach w dniach od 12 do 16 grudnia 2022 r. w celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się osób w/g niżej ustalonego harmonogramu:

 • 12.12.2022 r. (poniedziałek) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę A – G,

 • 13.12.2022 r. (wtorek) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę H – Ł,

 • 14.12.2022 r. (środa) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę M – P,

 • 15.12.2022 r. (czwartek) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę R – W,

 • 16.12.2022 r. (piątek) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę Z – Ż.

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej
w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek

W przedmiotowej regulacji uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023. Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień.

Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii.

Ponadto wprowadzono mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu z roku 2022.

Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca

uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej (podmioty uprawnione), oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.

Takie oświadczenie może złożyć tylko posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Termin złożenia oświadczenia dotyczącego przyznania limitu 3 MWh

W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny, oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) weszła w życie w dniu 18 października 2022 r.

Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie, limit zużycia energii elektrycznej, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Rodzic, który nabył uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabył nową nieruchomość może złożyć oświadczenie. Jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajduję się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyznającej dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny, odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien złożyć stosowne oświadczenie w spółce energetycznej,
w której gospodarstwo się rozlicza, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, może korzystać także z uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywtel.

Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 12-13 września 2022 r. (poniedziałek – wtorek).

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

INFORMACJA Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie:

od 1 do 15 września 2022 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

do 15 października 2022 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

do 15 lutego 2023 r. w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

Wnioski przyjmujemy codziennie w godzinach od 7:00 do 14:00.

Relacja z lokalnej kampanii społecznej propagującej prawidłowe relacje w rodzinach.

28 sierpnia 2022 r. Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach zorganizował we współpracy z GOPS, UG i GKRPA Łabunie lokalną kampanię społeczną propagującą prawidłowe relacje w rodzinach.

Przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, brały w nim udział całe rodziny. Celem w/w wydarzenia było propagowanie prawidłowych relacji w rodzinie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Podczas kampanii można było wziąć udział w licznych atrakcjach zorganizowanych zarówno dla dzieci jak i rodziców. Poza tym dzieci mogły wziąć udział z bezpłatnej loterii fantowej a dorośli z konsultacji pracownika socjalnego, policjanta i asystenta rodziny.

Cała lokalna kampania przebiegała w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze, dopisała duża liczba uczestników, co świadczy o tym, że mieszkańcy naszej Gminy bardzo pozytywnie odbierają taką formę spędzania wolnego czasu i integracji.

W/w kampania została zorganizowana zgodnie z harmonogramem wdrażania „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabunie na lata 2021-2025″.