Dodatek Osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach w 2024 roku będzie wypłacał dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Łabunie.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

– 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

– 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

1. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

2. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

3. Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

4. Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WAŻNE !!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

– 286 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
– 429 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
– 607,75 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
– 822,25 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i więcej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informacje o dodatku osłonowym udzielane są pod numerem telefonu 84 61 130 08

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach w godzinach od 8:00 do 14:00

Materiały do pobrania