Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna, cele, prawa i obowiązki.

 • Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.
 • Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom.
 • Pomoc społeczna kierowana jest w szczególności do osób i rodzin bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą w rodzinie czy wykluczonych społecznie, a także bezdomnych.
 • Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.
 • W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.
 • Pomoc społeczną prowadzą instytucje administracji rządowej i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 • Prawo do pomocy społecznej przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale też cudzoziemcom, których miejscem zamieszkania jest Polska oraz przebywającym na jej terytorium.
 • Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:
  • 776 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,
  • 600 zł – w przypadku osoby w rodzinie.
 • Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 stycznia 2022r.

Pamiętaj:

 • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka – jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
 • Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy będzie rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.
 • Od każdej decyzji można się odwołać.
D20211296