Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W ŁABUNIACH

Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach został powołany Zarządzeniem Nr 131/2023
Wójta Gminy Łabunie z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm);

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1245);

3) Uchwała Nr XXXVII/330/2023 Rady Gminy Łabunie z dnia 28 czerwca 2023 r.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie

tel. 84 61 130 08, adres e-mail: zi-labunie@wp.pl

Przewodnicząca Zespołu – Pani Agnieszka Furmańczuk

Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Pani Barbara Wilk

Sekretarz – Pani Izabela Tchórz

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

2. Do Zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie Grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej Zespół powołuje Grupę diagnostyczno-pomocową.

W skład Grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych:

 • pracownicy socjalni,

 • członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • policjant,

 • pedagodzy szkolni,

 • przedstawiciel służby zdrowia,

 • przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Do zadań Grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”


Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy zapraszamy do kontaktu
z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielania informacji
jak i pomocy.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie, tel. 84 61 130 08, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 2. Posterunek Policji w Łabuniach, ul. Zamojska 14, 22-437 Łabunie, tel. 84 677 17 38 lub numer alarmowy 112.

 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Orzechowa 10,
  22-437 Łabunie, tel. 84 61 130 08.

 4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 14,
  22-460 Szczebrzeszyn, tel. 84 687 29 58

 5. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zamościu
  ul. Partyzantów 5,
  22-400 Zamość, pokój nr 8, tel. 518 498 402, tel. 885 558 896.

 6. Wszystkie placówki służby zdrowia, placówki oświatowe (szkoły).