Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus

Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.320 zł w przypadku osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach.

Osoby zainteresowane otrzymaniem paczek żywnościowych proszone są o zgłoszenie się do siedziby GOPS w Łabuniach w dniach od 12 do 16 grudnia 2022 r. w celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się osób w/g niżej ustalonego harmonogramu:

  • 12.12.2022 r. (poniedziałek) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę A – G,

  • 13.12.2022 r. (wtorek) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę H – Ł,

  • 14.12.2022 r. (środa) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę M – P,

  • 15.12.2022 r. (czwartek) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę R – W,

  • 16.12.2022 r. (piątek) – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na literę Z – Ż.