Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie:

od 1 do 15 września 2023 r.

do 15 października 2023 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Wnioski przyjmujemy codziennie w godzinach od 7:00 do 14:00.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Łabunie zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania,
w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach, tel. 84 61-130-08 – do dnia 08 września 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobistego osobie z niepełnosprawnością będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Łabunie środków finansowych na realizację tego zadania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Łabunie na spotkanie informacyjne dotyczące programów: “Mój prąd”, “Czyste powietrze” i “Agroenergia”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łabuniach. Adresowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą. Będzie dotyczyć założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki finansowe.

Spotkanie poprowadzą doradcy energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Wydarzenie organizuje: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy współpracy z Urzędem Gminy Łabunie oraz Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym działającym przy GOPS Łabunie.

Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Informujemy, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 13.00 w dniach 6-7 czerwca 2023 r.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.