Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 12-13 września 2022 r. (poniedziałek – wtorek).

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

INFORMACJA Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie:

od 1 do 15 września 2022 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

do 15 października 2022 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

do 15 lutego 2023 r. w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

Wnioski przyjmujemy codziennie w godzinach od 7:00 do 14:00.

Relacja z lokalnej kampanii społecznej propagującej prawidłowe relacje w rodzinach.

28 sierpnia 2022 r. Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach zorganizował we współpracy z GOPS, UG i GKRPA Łabunie lokalną kampanię społeczną propagującą prawidłowe relacje w rodzinach.

Przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, brały w nim udział całe rodziny. Celem w/w wydarzenia było propagowanie prawidłowych relacji w rodzinie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Podczas kampanii można było wziąć udział w licznych atrakcjach zorganizowanych zarówno dla dzieci jak i rodziców. Poza tym dzieci mogły wziąć udział z bezpłatnej loterii fantowej a dorośli z konsultacji pracownika socjalnego, policjanta i asystenta rodziny.

Cała lokalna kampania przebiegała w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze, dopisała duża liczba uczestników, co świadczy o tym, że mieszkańcy naszej Gminy bardzo pozytywnie odbierają taką formę spędzania wolnego czasu i integracji.

W/w kampania została zorganizowana zgodnie z harmonogramem wdrażania „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabunie na lata 2021-2025″.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Asystenta rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta rodziny została wybrana Pani Roksana Tymosz – Rzeszutek z Zamościa.

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje zawodowe stanowiące rękojmię właściwego wykonywania przyszłych obowiązków.

Łabunie, 01.08.2022 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łabuniach

Anna Syska

Informacja

Od 29 czerwca  do odwołania z powodu upałów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:30.

Decyzję o skróceniu czasu pracy podjął Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy.