INFORMACJA

INFORMACJA

Od 11 lipca 2024 r. do 12 lipca 2024 r. z powodu upałów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach będzie czynny w godzinach od 7:00 do 14:00.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownika socjalnego została wybrana Pani Ewa Michnowicz zam. Zamość.

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje zawodowe stanowiące rękojmię właściwego wykonywania przyszłych obowiązków.

Łabunie, 12.06.2024 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łabuniach

Anna Syska

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Łabunie przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Łabunie

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku

Kwota dofinansowania 68 544,00

Wartość projektu 68 544,00

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 06 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10, pod numerem telefonu 84 61 130 08.

Spotkanie edukacyjne i informacyjne pod hasłem „Stop Przemocy”

W dniu 29.02.2024 r. o godz. 10.00 w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Bródku odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne i informacyjne pod hasłem „Stop Przemocy” zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach.

Celem niniejszego spotkania było inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym osobom doznającym przemocy domowej.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy i pracownicy COM.
W postaci prezentacji poruszone zostały następujące zagadnienia:

– czym jest przemoc?

– przemoc w rozumieniu prawa,

– przemoc w ujęciu psychologicznym,

– charakterystyka przemocy,

– agresja i konflikt a przemoc – jak odróżnić te pojęcia?

– jakie są rodzaje przemocy?

– kto najczęściej stosuje przemoc?

– skąd bierze się przemoc?

– jak pomóc osobie doświadczającej przemocy?

– gdzie szukać wsparcia dla osób doświadczających przemocy?

Na zakończenie spotkania odbyła się pogadanka, podczas której uczestnicy COM w Bródku mieli możliwość zadawania pytań dotyczących zjawiska przemocy.