Program 500+

PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

– matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie)

– obywatelom polskim oraz niektórym cudzoziemcom

– dyrektorowi domu pomocy społecznej

– do ukończenia przez dziecko 18 lat

Świadczenie przysługuje bez względu na uzyskiwany dochód.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego danego roku.

 

 Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

2021-02-25