Relacja z lokalnej kampanii społecznej propagującej prawidłowe relacje w rodzinach.

28 sierpnia 2022 r. Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach zorganizował we współpracy z GOPS, UG i GKRPA Łabunie lokalną kampanię społeczną propagującą prawidłowe relacje w rodzinach.

Przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, brały w nim udział całe rodziny. Celem w/w wydarzenia było propagowanie prawidłowych relacji w rodzinie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Podczas kampanii można było wziąć udział w licznych atrakcjach zorganizowanych zarówno dla dzieci jak i rodziców. Poza tym dzieci mogły wziąć udział z bezpłatnej loterii fantowej a dorośli z konsultacji pracownika socjalnego, policjanta i asystenta rodziny.

Cała lokalna kampania przebiegała w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze, dopisała duża liczba uczestników, co świadczy o tym, że mieszkańcy naszej Gminy bardzo pozytywnie odbierają taką formę spędzania wolnego czasu i integracji.

W/w kampania została zorganizowana zgodnie z harmonogramem wdrażania „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabunie na lata 2021-2025″.