Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) ustala się na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego).

I. Zasiłek rodzinny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

3. „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”,

4. „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (jeżeli uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej),

2) w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego za 2021r., zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w 2021r. lub oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych

3) kserokopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej alimenty,

4) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2021r. – w przypadku gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,

5) dokument określający datę utraty dochodu (np. kserokopię świadectwa pracy / kserokopię decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopię PIT 11 za 2021r. lub w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków PIT 37 za 2021r.),

6) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. kserokopię umowy o pracę / zlecenie / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy / kserokopię decyzji o przyznaniu renty) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty),

7) kserokopię aktu zgonu małżonka (oryginały do wglądu) lub odpis zupełny aktu urodzenia dzieci gdy ojciec jest nieznany, w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci,

8) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

a. zaświadczenie od lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

9) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

a. zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony (od kiedy do kiedy i na jakie dziecko),

b. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

c. kserokopię PIT 11 za 2021r.

11) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,

b. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

c. zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej.

 II. Zasiłek pielęgnacyjny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

1)   kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginały do wglądu).

UWAGA! Wniosek o ponowne ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składają tylko osoby którym skończyła się ważność orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności i uzyskały orzeczenie na nowy okres.

III. Świadczenie pielęgnacyjne

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

1)  kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki (oryginały do wglądu),

2)  kserokopie wszystkich  świadectw pracy osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

 IV. Specjalny zasiłek opiekuńczy

1) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej (oryginał do wglądu),

2) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności drugiego rodzica, w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy na rodzica pozostającego w związku małżeńskim  (oryginał do wglądu),

3) kserokopie wszystkich świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie (oryginały do wglądu),

4) kserokopie umów zlecenia (oryginały do wglądu),

5) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów są tożsame jak do zasiłku rodzinnego (uwzględnia się dochody rodziny sprawującej opiekę i wymagającej opieki).

 V. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć :

1)  akt urodzenia dziecka,

2)   kserokopię dowodu osobistego (oryginały do wglądu),

3)   zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu,

4) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów są tożsame jak do zasiłku rodzinnego.