Ustawa „Za Życiem”

Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem”

Jednorazowe świadczenie 4000zł

-z tego typu uprawnień mogą korzystać rodziny, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko,

-świadczenie to przysługuje bez względu na osiągane dochody,

-wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka (uwaga: wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania)

-wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania

-wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna)
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 21 grudnia 2016r., w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r. poz. 2234).

-osoba ubiegająca się o świadczenie może skorzystać również z pomocy asystenta rodziny, jest to dobrowolna decyzja,

-koordynacja wsparcia przez asystenta rodziny w ramach Ustawy „Za Życiem” ma polegać na:

  • opracowaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia na podstawie pisemnego upoważnienia.