RODO – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych : tel. 84 611-30-08 e-mail: gops-labunie@wp.pl

 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w szczególności w następujących celach:

 1. ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 2. ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 3. ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

 4. ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

 5. ustalenia prawa do świadczenia Za życiem na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

 6. przyznania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

 7. przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

 8. ustalenia prawa i opłat w sprawach o skierowania i pobyt w domu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 9. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 10. przyznania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny;

 11. ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 12. przyznania świadczenia dobry start na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

 13. przyznania stypendium szkolnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 14. przyznanie dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 2022 r. o dodatku osłonowym.

 15. przyznanie świadczeń obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 16. przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 17. przyznanie dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

 18. przyznanie dodatku gazowego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GOPS oraz podmioty współpracujące w realizacji świadczeń (np. banki) lub uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł np. Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CEiDG, KRS, Zakłady pracy, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Jednostki Samorządu Terytorialnego;

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń/opłat a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 217) i wydana na jej podstawie instrukcją archiwizacji GOPS.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3;”

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Ma Pani/Pan prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Pani/Pan odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.