Konsultacje w sprawie Strategii Rozwiązywania Rroblemów Społecznych Gminy Łabunie na lata 2021-2027

Wójt Gminy Łabunie działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz Uchwały nr VII/36/07 Rady Gminy Łabunie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łabunie i Zarządzenia nr 165/2021 z dnia 9 grudnia 2021r Wójta Gminy Łabunie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabunie na lata 2021- 2027 zaprasza mieszkańców Gminy Łabunie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabunie na lata 2021- 2027.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie na temat treści strategii a zwłaszcza zidentyfikowanych problemów społecznych.

 

Kto może wziąć udział: wszyscy zainteresowani.

Przebieg konsultacji: uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 10 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

Wypełniony formularz należy:

– przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie,

– złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach

– przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gops-labunie@wp.pl.

Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabunie na lata 2021- 2027 oraz formularz uwag jest dostępny w okresie konsultacji na stronie internetowej Gminy Łabunie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz dostępny w siedzibie GOPS i Urzędu Gminy Łabunie.

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie

tel. 84 8113008, e- mail: gops-labunie@wp.pl.