Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Łabunie przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Łabunie

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku

Kwota dofinansowania 68 544,00

Wartość projektu 68 544,00

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 06 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10, pod numerem telefonu 84 61 130 08.