Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

  Na terenie naszej gminy na podstawie porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Łabunie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczął swoją działalność Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu “Czyste Powietrze”.

  “Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

  Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

  • podstawowy poziom dofinansowania – są to osoby, których roczny dochód nie przekracza 100.000 zł
  • podwyższony poziom dofinansowania – których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: – 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  – 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Dla mieszkańców naszej gminy zaświadczenia wydaje GOPS.

  Osoby zainteresowane programem, a także wsparciem w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania prosimy o kontakt:

  Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

  Programu “Czyste Powietrze”

  Budynek Wielofunkcyjny

  ul. Orzechowa 10

  22-437 Łabunie

  Skip to content