Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Podprogram 2021

Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach.

Osoby zainteresowane otrzymaniem paczek żywnościowych proszone są o zgłoszenie się do siedziby GOPS w Łabuniach w dniach od 6 września 2021 r. do 17 września 2021 r. w celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej.

W przypadku sytuacji kryzysowej mającej bezpośredni związek z COVID-19 możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej.

W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS pod nr tel. 84 61 130 08.