Projekt „Kompetentni”

Dzień dobry,

na podstawie zapisów umów o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020, Beneficjenci realizujący projekty w ramach w CT 8 i 9 (Działania 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 10.2, 10.4, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 RPOWL na lata 2014 – 2020) zobowiązani są do współpracy w zakresie przedsięwzięć podejmowanych na danym obszarze (gmina/powiat), w tym m.in. do wymiany informacji w zakresie udzielanego lub planowanego wsparcia dla uczestników projektów. 

Projekt „Kompetentni” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że firma Deinde Sp. z o. o. prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Kompetentni”, którego celem aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie woj. lubelskiego z niepełnosprawnościami. Poniżej przedstawiamy Państwu główne informacje o projekcie. Będziemy wdzięczni za przekazanie ich potencjalnym kandydatom. 

Projekt skierowany jest do 30 osób (tj. min. 20 kobiet ) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego spełniających łącznie nw. kryteria:

 • osoby z niepełnosprawnościami (stopień lekki lub umiarkowany), w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w urzędzie pracy lub niezarejestrowane);
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
 • zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu z wybranego zakresu (120 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 lub 8 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

 W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (48 godz. dyd./grupę).
 • Poradnictwo prawne/obywatelskie (2 x 2 godz. zeg./osobę).
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
 • Szkolenia (120 godz. dyd./grupę): (1) Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej, (2) Kadry i płace z obsługą sekretariatu, (3) Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej.
 • Pośrednictwo pracy (min. 6 godz. zeg./osobę).
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe.                           

PONADTO  ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 7,85 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1 578,60 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi);
 • materiały szkoleniowe (książki, skrypty);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

          *koszt całkowity uwzględniający składki ZUS płatnika i ubezpieczonego

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu telefonicznego: tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755 oraz mailowego: info@deinde.pl. Zespół projektu udzieli Państwu szczegółowych informacji i po upewnieniu się, że spełniają Państwo kryteria udziału w projekcie, ustali z Państwem sposób złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.deinde.pl oraz w biurze projektu: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres biura.

 Z poważaniem,

Justyna Piskorska

j.piskorska@deinde.pl

Tel. +48 789 296 663

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Biuro Deinde sp. z o.o.

 1. Okopowa 5/489

20-022 Lublin

Tel.:

+ 48 789 296 663

+ 48 786 943 755

info@deinde.pl

www.deinde.pl

 

Siedziba rejestracyjna Deinde sp. z o.o.:

 1. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

NIP 9462599131, REGON 060588802

Kapitał zakładowy: 15.000,00 zł            

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329.

 Uprzejmie informujemy, iż oferowane w niniejszej wiadomości usługi są bezpłatne zatem zgodnie z prawodawstwem wiadomość nie jest ofertą handlową. Państwa adres e-mail został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. Oznacza to, iż w myśl art. 10 §2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywania od nas informacji o bezpłatnych usługach prosimy o odesłanie niniejszej wiadomości razem ze słowem „NIE” w temacie (tytule).