Projekt “Bądź Aktywny”

  Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach realizuje projekt ,,Bądź aktywny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Tytuł projektu: ,, Bądź aktywny”

  Beneficjent: Gmina Łabunie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r do 30.06.2021r

  Wartość dofinansowania z UE: 358 856, 92 zł

  BIURO PROJEKTU

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach

  22-437 Łabunie

  ul. Orzechowa 10

  tel. 84 6113008

  e-mail: gops-labunie@wp.pl

  Cel projektu:

  Wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 15 osób (12K I 3M) – klientów GOPS Łabunie, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub  edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 01.01.2020 do 30.06.2021.

  Grupę docelową stanowią osoby:

  a) z terenu Gminy Łabunie (zamieszujące gminę zgodnie z KC)

  b) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  c) powyżej 18 r.ż.,

  d) będące klientami GOPS Łabunie,

  e) bezrobotne (12K, 3M) – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, które mieszczą się w katalogu osób wskazanym
  w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

  Oferowane wsparcie:

  1. Diagnoza potrzeb uczestników,

  2. Praca socjalna,

  3. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe,

  4. Trening kompetencj i umiejętności społecznych,

  5. Szkolenia i kursy zawodowe,

  6. Staże zawodowe i zatrudnienie,

  7. Zasiłki i pomoc w naturze,

  Główne rezultaty projektu:

  1. Liczba osób które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 11 osób.

  2. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 osoby.

  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie 15- osób.  Skip to content