Projekt „Bądź Aktywny”

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach realizuje projekt ,,Bądź aktywny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: ,, Bądź aktywny”

Beneficjent: Gmina Łabunie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r do 30.06.2021r

Wartość dofinansowania z UE: 358 856, 92 zł

BIURO PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach

22-437 Łabunie

ul. Orzechowa 10

tel. 84 6113008

e-mail: gops-labunie@wp.pl

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 15 osób (12K I 3M) – klientów GOPS Łabunie, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub  edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 01.01.2020 do 30.06.2021.

Grupę docelową stanowią osoby:

a) z terenu Gminy Łabunie (zamieszujące gminę zgodnie z KC)

b) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

c) powyżej 18 r.ż.,

d) będące klientami GOPS Łabunie,

e) bezrobotne (12K, 3M) – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, które mieszczą się w katalogu osób wskazanym
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Oferowane wsparcie:

1. Diagnoza potrzeb uczestników,

2. Praca socjalna,

3. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe,

4. Trening kompetencj i umiejętności społecznych,

5. Szkolenia i kursy zawodowe,

6. Staże zawodowe i zatrudnienie,

7. Zasiłki i pomoc w naturze,

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 11 osób.

2. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 osoby.

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie 15- osób.