Wymagane dokumenty

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko do wniosku o świadczenie wychowawcze zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; c) zaświadczenie właściwego organu gminy, kopia nakazu płatniczego albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
d) kopię umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
e) kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
f) kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub kopię innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
g) kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 1. i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopię świadectwa pracy / kserokopię decyzji o wykreśleniu z działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy)  oraz wysokość utraconego dochodu (kserokopię PIT-11 za 2014r., w przypadku wspólnego rozliczania małżonków także PIT-37 za 2014r.);
  j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (np. kserokopię umowy o pracę / zlecenie / kserokopię decyzji z urzędu pracy / kserokopię decyzji o przyznaniu renty);
  k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto);
  2) kopię karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  3) kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
  4) kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub kopię skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  5) kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  6) kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.