„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Łabunie zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania,
w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach, tel. 84 61-130-08 – do dnia 08 września 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobistego osobie z niepełnosprawnością będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Łabunie środków finansowych na realizację tego zadania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Łabunie na spotkanie informacyjne dotyczące programów: “Mój prąd”, “Czyste powietrze” i “Agroenergia”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łabuniach. Adresowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą. Będzie dotyczyć założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki finansowe.

Spotkanie poprowadzą doradcy energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Wydarzenie organizuje: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy współpracy z Urzędem Gminy Łabunie oraz Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym działającym przy GOPS Łabunie.

Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Informujemy, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 13.00 w dniach 6-7 czerwca 2023 r.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

Warunki przyznania:

  • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

  • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, czy dodatek osłonowy.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych . Wnioskodawcą może być osoba, która zawarła z przedsiębiorstwem energetycznym umowę na dostawę paliwa gazowego.

W  przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.

  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,

  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

osobiście, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy aplikacji mObywatel.

Wniosek jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/