Projekt „Kompetentni”

  Dzień dobry, na podstawie zapisów umów o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020, Beneficjenci realizujący projekty w ramach w CT 8 i 9 (Działania 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 10.2,

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z

  Stypendium szkolne 2021/2022

  INFORMACJA Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022 Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie: – od 1 do 15 września 2021 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy

  Termin wydawania paczek żywnościowych

  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 2-3 września 2021 r. (czwartek – piątek).

  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

  Zespół Interdyscyplinarny w Łabuniach został powołany Zarządzeniem Nr 91/2021 Wójta Gminy Łabunie z dnia 2 sierpnia 2021 r. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prace grup roboczych odbywają się w oparciu o przepisy prawa uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021

  NFORMACJA

  Od 7 lipca do odwołania z powodu upałów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:30. Decyzję o skróceniu czasu pracy podjął Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy

  Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nowe Horyzonty”

    Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Fundacja Fuga Mundi rozpoczęła realizację projektu pn. Nowe Horyzonty, nr projektu POWR.01.05.01-00-0058, PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.    Projekt współfinansowany z Europejskiego

  Skip to content