Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

Warunki przyznania:

  • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

  • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, czy dodatek osłonowy.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych . Wnioskodawcą może być osoba, która zawarła z przedsiębiorstwem energetycznym umowę na dostawę paliwa gazowego.

W  przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.

  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,

  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

osobiście, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy aplikacji mObywatel.

Wniosek jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/