Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nowe Horyzonty”

    Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Fundacja Fuga Mundi rozpoczęła realizację projektu pn. Nowe Horyzonty, nr projektu POWR.01.05.01-00-0058, PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.  

   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

   Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 300 niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18r.ż. [150 K, 150 M] poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy, w tym w formie zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2023 

   Zapraszamy: 

  – osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim spełniające następujące warunki: 

  obecnie nie pracujące, 

  zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego, 

  w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), 

  W ramach projektu oferujemy: 

  – Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika 

  – Dostosowane do potrzeb szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe 

  – Staże zawodowe 

  – Indywidualne Poradnictwo Prawne 

  – Poradnictwo psychologiczne  

  – Wsparcie Trenera pracy podczas zatrudnienia 

   A także inne formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika.  

  Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu: 

  Biuro w Lublinie: 

  ul. Krochmalna 13/1  20-401 Lublin  

  tel 81 534 82 90  fax 81 534 82 95  

  praca.ffm@gmail.com

  Skip to content