Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nowe Horyzonty”

  Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Fundacja Fuga Mundi rozpoczęła realizację projektu pn. Nowe Horyzonty, nr projektu POWR.01.05.01-00-0058, PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.  

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 300 niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18r.ż. [150 K, 150 M] poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy, w tym w formie zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2023 

 Zapraszamy: 

– osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim spełniające następujące warunki: 

obecnie nie pracujące, 

zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego, 

w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), 

W ramach projektu oferujemy: 

– Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika 

– Dostosowane do potrzeb szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe 

– Staże zawodowe 

– Indywidualne Poradnictwo Prawne 

– Poradnictwo psychologiczne  

– Wsparcie Trenera pracy podczas zatrudnienia 

 A także inne formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika.  

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu: 

Biuro w Lublinie: 

ul. Krochmalna 13/1  20-401 Lublin  

tel 81 534 82 90  fax 81 534 82 95  

praca.ffm@gmail.com