Jesteś absolwentem szkoły wyższej lub uczysz się na ostatnim roku studiów?

  Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

  Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

  1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

  Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

  1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
  2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
  3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
   • Autoprezentacja
   • Organizacja czasu pracy
   • Cele, reguły, konsekwencje
   • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
   • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
  4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
  5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
  7. Wsparcie opiekunów stażowych.

  W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

  1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
  2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
  3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
  4. materiałów szkoleniowych;
  5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
  6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
  7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

  Zapraszamy do kontaktu:

  telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

  więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

  Skip to content