Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!

  Firma Vision Consulting Sp. z o.o. realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt „Aktywni niepełnosprawni na lubelskim rynku pracy!”

  Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i wyższej zdolności do podjęcia zatrudnienia u 60 osób. (min 36 kobiet) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 100% osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie województwa lubelskiego.

  GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego. 100% to osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi). 100% grupy docelowej to osoby powyżej 18r.ż. Minimum 48 osób to osoby biernie zawodowe , max. 12 osób to osoby bezrobotne należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w roz. art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt nie obejmuje osób, dla których ustalono I lub II profil pomocy. Min. 30 osób to osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

  Działania zaplanowane w ramach projektu to:

  Diagnoza potrzeb Uczestników Projektów, w tym opracowanie ścieżki reintegracji

  Indywidualne Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

  Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

  Trening kompetencji i umiejętności społecznych

  Szkolenie zawodowe z modułem uzupełniającym – szkolenie komputerowe

  3 miesięczny staż zawodowy

  Zapewnimy wykwalifikowaną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, catering podczas zajęć, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, 3 miesięczny płatny staż oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Pozdrawiam
  Zespół projektu
  :
  Telefon: 502 227 779

  Aktywni_niepelnosprawni – plakat

  Skip to content