Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

    Od października 2018 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu ul. Świętego Piątka 24 będzie wydawana żywność w ramach realizacji podprogramu 2018 r.

    Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1.268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł w przypadku osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach.

    Osoby zainteresowane otrzymaniem paczek żywnościowych proszone są o zgłoszenie się po odbiór skierowania do siedziby GOPS w Łabuniach w dniach od 03.09.2018 r. do 14.09.2018 r.

    Skip to content