Realizacja programu „Dobry start”

  Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

  Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

  Wnioski online można składać już od 1 lipca przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można złożyć wniosek papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie.

  Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.

  Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu.

  WAŻNE ! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

  Dobry Start ulotka

  Skip to content