Projekt Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!

  W związku z realizacją projektu pn. Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!”, realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” przypominamy o głównych założeniach projektu:

  Projekt skierowany jest do 48 osób niepełnosprawnych (27 kobiet/21 mężczyzn) wykluczonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w tym:

         min. 10 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne);

         zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa lubelskiego, z priorytetowym traktowaniem os. zamieszkujących w gminach, na terenie, których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego;

         min. 24 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020;

         min. 10 osób niepełnosprawnych bezrobotnych, dla których zgodnie z ust. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP);

         osoby o niskich kwalifikacjach (j. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)

         zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy;

         z priorytetowym traktowaniem osób młodych (do 25 r.ż.) oraz osób w wieku powyżej 50 r.ż.

   Oferujemy następujące formy wsparcia:

  ·         Diagnoza potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej/Indywidualnego Planu Działania (IPD)

  ·         Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne

  ·         Poradnictwo zawodowe

  ·         Szkolenie zawodowe

  ·         Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych (komputerowe)

  ·         Pośrednictwo pracy

  ·         3- miesięczny Staż zawodowy

   

  Przykładowe szkolenia zawodowe: obsługa administracyjno-biurowa sekretariatu, specjalista ds. rachunkowo – finansowych, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, specjalista ds. księgowości, pomoc kuchenna, obsługa klienta (telefoniczna/mailowa), specjalista ds. projektów i inne.

  Biuro projektu

  ul. Sławinkowska 120 a
  20-810 Lublin
  kontakt:
  tel. kom. 669 370 700
  tel. 81 746 69 41
  Skip to content