Projekt „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami”

  Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. informuje o prowadzeniu rekrutacji do udziału w projekcie „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami”, który będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego w powiatach: krasnostawskim, lubartowskim, świdnickim, zamojskim oraz mieście Zamość w terminie od 1 września 2017 roku do 30 września 2018 roku.
  W ramach projektu wsparciem zostanie objęta grupa docelowa 60 osób (36 kobiet/24 mężczyzn):
  – niepełnosprawnych
  – wykluczonych (w tym dotkniętym ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszczących się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
  w tym:
  42 osoby pozostających bez zatrudnienia (bierni zawodowo), 18 osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy, min. 30 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz min. 30 osób o niskich kwalifikacjach.
  Wszyscy Uczestnicy/czki zostaną objęci następującym wsparciem:
  – Identyfikacją indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika/czki poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/ IPD,
  – Mentoringiem – nabywaniem kompetencji społecznych,
  – Team buildingiem – integracją grup,
  – Kompleksowym pośrednictwem pracy,
  – Szkoleniem zawodowym,
  – Stażem zawodowym 3 lub 6-miesięcznym.
  Informujemy, iż pomoc realizowana w ramach naszego projektu nie powiela wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań objętych Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020.

  Vivid Consulting Sp. z o. o.
  ul. Plac Solny 14 lokal 3, 50-062 Wrocław NIP:8951963618 REGON: 021166709

  Rekrutacja do projektu będzie trwać od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Zespół projektu
  aktywnewlaczenie@vc.edu.pl

  Skip to content