Projekt “POWER OF NEET” – Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

  Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt “POWER OF NEET”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

  osoby w wieku 15-29 lat
  są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
  pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy brak dodatkowych wymagań);
  nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; 

   zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
  są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. 

  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: 
  Poradnictwo zawodowe (2 x 3 godz. zeg./osobę). ).
  Szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem np.:
  – Kucharz z egzaminem czeladniczym,
  – Opiekun osób starszych i chorych,
  – Kadry i płace,
  – Pracownik administracyjno-biurowy,

  – Obsługa komputera;
  Pośrednictwo pracy
  3-miesięczne płatne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia.

  PONADTO  ZAPEWNIAMY:
  stypendium szkoleniowe w wysokości 8,59 zł/godzinę szkolenia*;
  stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc*;
  zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
  materiały szkoleniowe (skrypty);
  catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
  ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu. 

  Badania lekarskie na czas szkolenia i stażu

  Odzież ochronna
  *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

  Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 62,  20-013 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura m.czapla@kursor.edu.pl

  Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.kursor.pl
  pod numerami telefonów 81 442 08 09, 516 025 763.

  Skip to content