projekt “Aktywni na rynku pracy”.

  Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt “Aktywni na rynku pracy“. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

  • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
  • pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);
  • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
  • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (32 godz. dyd./grupę).
  • Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zeg./osobę) oraz prawne/obywatelskie (2 godz. zeg./osobę).
  • Poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
  • Szkolenia (180 godz. dyd./grupę):
   Projektowanie stron www,
   Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej,
   Opiekun osób starszych,
   Kadry i płace,
   Sprzedaż internetowa.
  • Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe.PONADTO  ZAPEWNIAMY:
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 7 zł/godzinę szkolenia*;
  • stypendium stażowe w wysokości 1900 zł/miesiąc*;
  • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
  • materiały szkoleniowe (skrypty);
  • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
  • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

  *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

  Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4,  20-016 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,
  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

   Plakat Aktywni na rynku pracy

  Ulotka AKTYWNI NA RYNKU PRACY

  Skip to content