Zapraszamy do udziału w projekcie „Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+”

  Marzysz o własnej firmie?

  Zacznij już dziś z WGPR !

  Zapraszamy do udziału w projekcie „Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+”
  Biorąc udział w projekcie masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwoli Ci na:

  -niezależność finansową,

  -lepsze zarobi,

  -elastyczne godziny pracy,

  -rozwój osobisty,

  -godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym,

  -satysfakcje z tworzenia nowych rzeczy i realizowania wytyczonych celów,

  -satysfakcje z pracy dla siebie,

  -niezależność od stereotypowego postrzegania przez pracodawców.

  DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?


  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, które ukończyły 50 lat i są zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

  Do projektu zakwalifikowanych zostanie 52 osoby w tym:

  • 28 kobiet

  • 24 mężczyzn

  • w tym 3 osoby odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowane jako osoby bezrobotne, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

  Premiowane będą formularze, które składane są przez:

  • osoby niepełnosprawne,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskim kwalifikacjami (poniżej wykształcenia policealnego),

  • zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne,

  • zamierzające założyć działalność gospodarczą i zatrudnić pracownika w sektorach białej lub zielonej gospodarki,

  • zamierzające utworzyć dodatkowe miejsce pracy przynajmniej 1 pracownika w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania dotacji.

  W ramach projektu zostały założone następujące formy wsparcia:

  • Badanie predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – na etapie rekrutacji na podstawie indywidualnej rozmowy kandydata z Doradcą Zawodowym, zostaną ocenione jego predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalone formy wsparcia szkoleniowo- doradczego adekwatne do indywidualnych potrzeb kandydata.

  • Wsparcie doradczo – szkoleniowe – po zakończeniu rekrutacji każdy z 52 Uczestników Projektu przejdzie ścieżkę wsparcia, która przygotuje uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Przewidziane wsparcie obejmuje:

   • Od 6-8 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (w zależności od potrzeb).

   • Wsparcie szkoleniowe oraz doradcze ( ilość godzin uzależniona od grupy zaawansowania) w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone w grupach (4 grupy po 13 osób). Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem / osobą zależną, wyżywienie podczas zajęć powyżej 6 godzin.

  • Przyznanie środków finansowych dla 44 uczestników zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – po złożeniu przez Uczestników Projektu biznesplanów nastąpi ich ocena i przyznanie wsparcia finansowego. Wsparcie wypłacane będzie w jednej transzy. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 22 000,00 zł. Każdy Uczestnik Projektu zapewnia środki własne na założenie działalności w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

  • Przyznanie wsparcia pomostowego finansowego i doradczego 44 uczestnikom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.  Wsparcie finansowe przyznane będzie na 8 miesięcy w wysokości 1300,00 zł i wypłacane w miesięcznych ratach z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania Uczestnicy Projektu będą mogli starać się o przyznanie wsparcia w formie usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym związanym z rodzajem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Celem wsparcia będzie poprawienie ich rentowności, zapewnienie trwałości i rozwiązanie konkretnych problemów młodych stażem przedsiębiorców w okresie 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (8 godzin/Uczestnika Projektu – indywidualne oraz 18h /Uczestnika Projektu- grupowe). Wsparcie udzielone na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.

  W sumie możesz otrzymać aż 32 400 zł.

  UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową.

  (+48 786 236 411,

  kontakt@wlasnybiznes.wgpr.pl)

   

  Skip to content