POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.

Miejsce składania wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-437 Łabunie, ul. Orzechowa 10, pok. nr 4  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
Termin: 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – 15 października danego roku szkolnego  –  zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest to termin ostateczny.

Pomoc materialna przysługuje:

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz.1943 t.j. z późn. zm.):
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Gminy Łabunie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00zł.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach netto rodziców i innych dorosłych członków rodziny;
2.oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
3.zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego – nakaz podatkowy (dochód z 1 ha przeliczeniowego należy pomnożyć przez 288,00 zł);
4.wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów
5.odcinek renty/emerytury lub decyzja o wysokości otrzymywanych świadczeń;
6.oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
7.w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i oświadczenia podatnika ( dochód ustala się , dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanej w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których prowadzono działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną
    w oświadczeniu osoby)
  • w formie ryczałtu ustala się na podstawie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i oświadczenia podatnik

8. W przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu członka rodziny.

Od łącznego dochodu rodziny netto odejmuje się 1/3 części składki KRUS ( opłaconej).

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum)

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Wnioski oraz więcej informacji o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w pok. nr 4 GOPS Łabunie, ul. Orzechowa 10, Tel. 84 611 30 08