PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

– matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie)

– obywatelom polskim oraz niektórym cudzoziemcom

– do ukończenia przez dziecko 18 lat

– na pierwsze lub jedyne dziecko do ukończenia 18 roku życia rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają kwotę 500 zł niezależnie od dochodu.

Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 i kończy się dnia 30 września 2017r.

Do składu rodziny wlicza się również dzieci do ukończenia 25 roku życia, jeżeli pozostają na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.